Sobota, 2023-09-23, 06:39 | Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"

Wypożyczalnia


 

 

     Wypożyczalnia:

 1. Przechowuje i udostępnia Czytelnikom zbiory książkowe na zewnątrz  realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. Udziela informacji  o posiadanych  zbiorach  i  o sposobie korzystania z katalogów  tradycyjnych i komputerowych,
 3. Pomaga w doborze literatury,
 4. Telefonicznie i drogą elektroniczną przedłuża termin zwrotu książek,
 5. Rezerwuje książki aktualnie wypożyczone,
 6. Sprowadza , poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne książki z innych bibliotek,
 7. Umożliwia czytelnikom wolny dostęp do książek: nowo zakupionych, literatury pięknej (polskiej  i obcej),
 8. Prowadzi selekcję księgozbioru,
 9. Prowadzi  ewidencje udostępniania , rewindykację przetrzymywanych zbiorów, 
 10. Dba o  zabezpieczenie książek   i  wykonuje drobne naprawy książek. 


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W KĘTRZYNIE


I.       Prawo korzystania  z  Wypożyczalni


           1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy,którzy ukończyli 15 lat muszą
               posiadać zameldowanie
(stałe lub tymczasowe) w powiecie.

 2.  Inne osoby zainteresowane korzystaniem z Wypożyczalni mogą wypożyczać książki
      i zbiory specjalne na zewnątrz po wpłaceniu kaucji:

a) wysokość kaucji za wypożyczenie książki ustala się każdorazowo na kwotę wyższą od aktualnej wartości wypożyczanej książki.

b) wysokość kaucji za wypożyczenie jednostki zbiorów specjalnych wynosi 10 zł

          3. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

                           II.      Warunki korzystania   z Wypożyczalni

1.    W celu zapisania się do Wypożyczalni należy:

 • okazać dowód osobisty, aktualną legitymację szkolną, studencką,   lub potwierdzenie zatrudnienia,
 •  zapoznać się z regulaminem,
 •  zobowiązać się podpisem na karcie czytelnika do przestrzegania regulaminu.

2.   Czytelnik zapisany do Wypożyczalni ma prawo upoważnić inną osobę do korzystania
z jej zbiorów. Odpowiedzialność za wypożyczenia dokonywane przez osobę upoważnioną ponosi właściciel karty czytelnika

3.  Czytelnik jest zobowiązany poinformować Wypożyczalnię o zmianie nazwiska, miejsca pracy i zamieszkania, numeru telefonu.

4. Książki z Wypożyczalni i zbiory specjalne wypożyczane są na zewnątrz osobom zapisanym
do Wypożyczalni lub do tego upoważnionym.

       5.Czytelnik może prosić bibliotekarza o pomoc w zakresie:

                     a). sposobów posługiwania się katalogami, kartotekami zagadnieniowymi;

                     b). doboru literatury na interesujące go tematy;

                     c). zasięgania informacji o zbiorach biblioteki.


          III.           Wypożyczanie zbiorów.


1.    Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na miesiąc.

2.    Nauczyciele studiujący i dokształcający się mogą wypożyczyć większą liczbę     woluminów na krótszy okres.

3.    Książki szczególnie poszukiwane wypożycza się na kilka dni.

4.   Termin zwrotu  zbiorów, na wniosek czytelnika, biblioteka może przedłużyć, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia ma prawo żądać zwrotu   książek przed upływem ustalonego terminu.

6.     Nauczyciel ma prawo do rezerwacji książki, która jest aktualnie wypożyczona. Powinien dowiadywać się o nią, a w razie rezygnacji powiadomić o tym wypożyczalnię.


IV. Przetrzymywanie zbiorów.


1.   Czytelnik jest zobowiązany do terminowego zwrotu wypożyczonych książek.

2.   Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony regulaminem otrzymuje upomnienia pisemne lub telefoniczne:

 •    dwa upomnienia na piśmie lub telefoniczne,
 •    trzecie upomnienie do miejsca pracy,
 •    wezwanie ostateczne.

3.    W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek (jeżeli biblioteka nie wystosowała upomnienia) pobierana jest opłata w wysokości 2 zł za każde dwatygodnie zwłoki. 

4.    Jeżeli biblioteka wystosowała upomnienie, czytelnik jest zobowiązany uiścić opłatę
w kwocie:

 • po upomnieniu pierwszym - 5 zł,
 • po upomnieniu drugim - 7 zł,        
 • po upomnieniu trzecim - 10 zł,
 • po wezwaniu ostatecznym - 15zł.                                                                                                                                                          

5. Wysokość kar może ulec zmianie.

6.  Nie wypożycza się książek dłużnikom.

7. Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów specjalnych użytkownik płaci karę

   pieniężną za każdą dobę ponad termin określony w regulaminie: 

 •   wideokasety, VCD – 0.50 zł.
 •    inne zbiory – 0,10zł.

8. Użytkownicy przetrzymujący książki i zbiory specjalne nie mogą zamawiać i wypożyczać kolejnych pozycji do chwili zwrotu i wpłacenia kary za przetrzymywanie. 

9. Niezwrócenie książek lub odmowa uiszczenia należności za ich zgubienie lub  zniszczenie będzie traktowana jako powód dochodzenia roszczeń na drodze sądowej bądź windykacyjnej.

 

V.       Poszanowanie zbiorów. Skutki zagubienia lub zniszczenia


1.   Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem, zagubieniem i kradzieżą.

2.   Czytelnik i bibliotekarz powinni zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zapisać na karcie książki.

3.   W razie zagubienia,zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązanyjest ją odkupić.Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnik musi uregulować należność równą komisyjnie ustalonej wartości książki.

 

VI.   Postanowienia końcowe.


1. Czytelnik nie stosując się do niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony

    prawa korzystania z Wypożyczalni.

2.   Życzenia i zażalenia czytelnicy mogą  zgłaszać  dyrektorowi biblioteki.   

3.  Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst    jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie informuje, że jest administratorem danych osobowych czytelników biblioteki, które są zbierane i przetwarzane w celu realizacji funkcji udostępniania zbiorów. Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych czytelników.