Sobota, 2023-09-23, 08:06 | Jesteś zalogowany jako Gość | Grupa "Goście"

CzytelniaCzytelnia

Czytelnia udostępniania na miejscu książki z zasobu Czytelni oraz czasopisma. 
Czytelnia jest ogólnodostępna, może z niej korzystać każda zainteresowana osoba po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości.

Zbiory Czytelni obejmują:

  1. Wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie, słowniki, leksykony i opracowania),
  2. Literaturę z zakresu pedagogiki psychologicznych, socjologicznych  i nauk z nią współdziałających,
  3. Pozycje dotyczące m. in. socjologii rodziny i młodzieży, komunikacji interpersonalnej, mass mediów,
  4. Literaturę z pozostałych dziedzin wiedzy,
  5. Regionalia,
  6. Wydawnictwa ciągłe-czasopisma (patrz Wykaz Czasopism).

Warsztat informacyjny Czytelni stanowią:

  1. Katalog alfabetyczny księgozbioru czytelni,
  2. Katalog rzeczowy księgozbioru czytelni,
  3. Kartoteka zagadnieniowa,
  4. Katalog czasopism.

Czytelnia ma charakter publiczny, a więc skorzystać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsamości. Czytelnicy mają możliwość skorzystania z usług kserograficznych.

Szczegółowe zasady udostępniania określa Regulamin Czytelni.REGULAMIN   CZYTELNI

POWIATOWEJ    BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W KĘTRZYNIE

 

I.                Prawo korzystania z Czytelni.

 

 1.        Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany zbiorami biblioteki.

 

 2.      Korzystający z czytelni zobowiązany jest:

a) wierzchnie okrycia i torby zostawić w wyznaczonym na to miejscu;

b) wpisać się do „Zeszytu odwiedzin”;

c) pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości na czas   korzystania ze zbiorów.

 

II.         Warunki korzystania ze zbiorów.

1.   Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na  miejscu.

W uzasadnionych  przypadkach możliwe jest wypożyczenie  książek   i czasopism na weekend (od godz. 16:45 w piątek  do  godz.8:00 rano w poniedziałek ) w zamian  za pozostawienie ważnego  dokumentu tożsamości . 

2.   W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism   oraz zbiorów wypożyczalni.

3.  W czytelni można także korzystać z własnych materiałów po uprzednim poinformowaniu o tym dyżurującego bibliotekarza. 

4.  Wszystkie materiały oprócz czasopism wykładanych na regałach, czytelnik otrzymuje od dyżurującego bibliotekarza. 

5.   Przed opuszczeniem czytelni wypożyczone materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.

6.   Czytelnik może zwrócić się o pomoc do bibliotekarza w zakresie posługiwania się katalogami, kartotekami zagadnieniowymi, doborze literatury na interesujące go zagadnienia.

III. Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz

1. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć:

·      3 wideokasety i DVD na okres jednego tygodnia lub termin      

      indywidualnie ustalony,

 ·      inne zbiory do 5 jednostek na okres indywidualnie ustalony, nie dłużej  jednak niż 1 miesiąc,

2.        Termin zwrotu zbiorów specjalnych może być przedłużony osobiście,

telefonicznie lub pocztą elektroniczną o ile nie ma zapotrzebowania na nie ze strony innych użytkowników. Ostateczną decyzję o przedłużeniu podejmuje bibliotekarz.

 

3.        Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów specjalnych użytkownik   

płaci karę pieniężną za każdą dobę ponad termin określony w regulaminie:

 

                      ·         wideokasety, VCD – 0.50 zł.

                      ·         inne zbiory – 0,10zł.

 

4. Użytkownicy przetrzymujący zbiory specjalne nie mogą zamawiać    i wypożyczać  kolejnych pozycji do chwili zwrotu i wpłacenia kary za przetrzymywanie. 

5. Niezwrócenie zbiorów specjalnych lub odmowa uiszczenia należności za ich zgubienie lub  zniszczenie  będzie traktowana jako powód dochodzenia roszczeń na drodze sądowej bądź   windykacyjnej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych zbiorów specjalnych przed upływem ustalonego terminu wypożyczenia.

7.  Zbiory specjalne wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości

IV.    Poszanowanie wypożyczonych materiałów.

1.   Czytelnik odpowiada materialnie za zbiory, z których korzysta.

2.   Obowiązany jest obchodzić się z nimi ostrożnie.

3.   Zauważone uszkodzenia zbiorów natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

       V.         Przepisy końcowe.

1.   Korzystający z czytelni zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.   Czytelnik, który nie przestrzega postanowień regulaminu, może być, pozbawiony przez Dyrektora  Biblioteki prawa korzystania z czytelni.

3.   Życzenia i zażalenia czytelnicy mogą  zgłaszać  dyrektorowi biblioteki.  

4.    Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie informuje, że jest administratorem danych osobowych czytelników biblioteki, które są zbierane i przetwarzane w celu realizacji funkcji udostępniania zbiorów. Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych czytelników.                                                                                                                                             Zatwierdzam